• 035 - 5337830

PGS 15

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15) is een richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Dit zijn stoffen die bij ongewenste situaties, zoals een branduitbraak, gevaarlijk zijn voor uw personeel, bedrijf of omgeving. Deze stoffen dient u op te slaan in een opslagsysteem die voldoet aan de voorschriften zoals beschreven in de PGS 15. Op deze pagina leest u meer over de verschillende klassen van gevaarlijke stoffen en de vereiste opslagsystemen. In onze webshop vindt u onder andere:

Opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen

De Milieu Concurrent heeft een compleet assortiment aan opslagsystemen die voldoen aan de PGS 15-richtlijn voor verpakte gevaarlijke stoffen. Naast opslagcontainers en veiligheidskasten vindt u onder meer lekbakken, nooddouches, oogdouches, gasflessenopslag en absorberende doeken in onze webshop.

  • Gratis en persoonlijk PGS 15-advies
  • Betaling na levering
  • Eenvoudig online bestellen

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

In de PGS 15 zijn de gevaarlijke stoffen gedefinieerd en ingedeeld in verschillende klassen. Deze classificatie is conform de Europese overeenkomst ADR en kent dertien klassen. Hieronder ziet u een overzicht van deze klassen met daarbij voorbeelden van de bijbehorende gevaarlijke stoffen.

Classificatie gevaarlijke stoffen

Omschrijving Voorbeelden ADR-klasse
Ontplofbare stoffen en voorwerpen Zwart buskruit, vuurwerk, springstoffen, ontstekers 1
Gassen Zuurstof, stikstof, kooldioxide, propaan, argon, acetyleen, aerosolen (spuitbussen) 2
Brandbare vloeistoffen Inkten, harsoplossingen, aardolieproducten, bepaalde oplosmiddelen 3
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet-explosieve toestand Zwavel, metaalpoeders, wrijvingslucifers 4.1
Voor zelfontbranding vatbare stoffen Fosfor (wit of geel), diethylzink 4.2
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen Natrium, magnesiumpoeder, calciumcarbide 4.3
Oxiderende stoffen Kaliumpermanganaat, natriumchloraat 5.1
Organische peroxiden Dicumylperoxide, dipropionyl peroxide 5.2
Giftige stoffen Arseen, chloroform, kaliumcyanide, pesticiden 6.1
Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen) Bacteriën, schimmels, virussen, parasieten, ziekenhuisafval 6.2
Radioactieve stoffen Uranium-238, kobalt-60 7
Bijtende stoffen Zoutzuur, natriumhydroxide, zwavelzuur 8
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen Lithiumbatterijen, polychloorfenolen, aquatoxische stoffen, genetisch gemodificeerde organismen 9

ADR symbolen

Werkingssfeer van de PGS 15

De meeste ADR-klassen vallen onder de werkingssfeer van de PGS 15, maar voor een aantal stoffen is een andere opslag vereist. In de tabel hieronder ziet u welke ADR-klassen wel en niet onder de werkingssfeer van de PGS 15 vallen.

Wel onder de werkingssfeer van de PGS 15 Niet onder de werkingssfeer van de PGS 15
ADR-klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 en 8 ADR-klassen 1 en 7
ADR-klasse 6.2 categorie I3 en I4 (ziekenhuisafval n.e.g., UN3291 en diagnostische monsters, UN3373) Overige stoffen van ADR-klasse 6.2
Milieugevaarlijke stoffen van ADR-klasse 9 m.u.v. genetisch gemodificeerde organismen Overige stoffen van ADR-klasse 9, genetisch gemodificeerde organismen
ADR-klasse 2 spuitbussen en gasflessen (de meest voorkomende gassen) Gasflessen met giftige of bijtende inhoud (behoudens ammoniak en ethyleenoxide)
ADR-klasse 5.2 bepaalde categorieën en verpakkingen tot maximaal 1000 kg ADR-klasse 5.2 overig (hiervoor geldt CPR 3)
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen Natrium, magnesiumpoeder, calciumcarbide
CMR-stoffen, niet reeds op andere wijze genoemd in het ADR Nitraathoudende meststoffen (hiervoor geldt CPR 1)
Gevaarlijke afvalstoffen met dezelfde chemische of fysische eigenschappen als bovengenoemde gevaarlijke stoffen Overige gevaarlijke stoffen
- Bestrijdingsmiddelen tot 400 kg (valt onder Bestrijdingsmiddelenbesluit)

Wetgeving PGS 15

Als u gevaarlijke stoffen opslaat, dan bent u volgens de wet verplicht om aan de PGS 15-richtlijnen voldoen. Deze regels gelden voor het opslagsysteem, de opslaglocatie, de werkomgeving en de brandveiligheid om de omgeving, mens en het milieu te beschermen. Het geheel van voorschriften, criteria en eisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen bekijkt u in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Veelgestelde vragen over PGS 15

Wanneer heb ik een PGS 15-opslagsysteem nodig?

De vereiste opslag is afhankelijk van de soort stof. Of u uw stoffen moet opslaan in een PGS 15-opslagsysteem, ziet u in de tabel classificatie op deze pagina.

Vallen gaspatronen en gasaanstekers onder de werkingssfeer van PGS 15?

Ja. Gasaanstekers en gaspatronen dienen als spuitbussen opgeslagen te worden in opslagsystemen volgens de PGS 15.

Waar kan ik de ADR downloaden?

De Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) kan via de website van de rijksoverheid gedownload worden:

Download ADR

Contact opnemen met De Milieu Concurrent

Heeft u een vraag over de PGS 15-wetgeving of over onze producten? Neem gerust contact met ons op. We adviseren u graag en vrijblijvend over de opslag van gevaarlijke stoffen en de verschillende opslagsystemen. U belt ons via 035 - 533 78 30 of stuur een e-mail naar info@milieuconcurrent.nl.